btcq.net
当前位置:首页 >> C语言求10的阶乘 >>

C语言求10的阶乘

#include "stdio.h" int main() { int s,i,a[10];//数组a有10个元素 s=1; for(i=0;i<10;i++)//此处;去掉 a[i]=i+1; for(i=0;i<10;i++)//同上 s=s*a[i]; printf("%d\n",s); return 0; }

#include"stdio.h" void main() { long a=1,n,s=0; for(n=1;n<=10;n++) { a*=n;/*求阶乘*/ s+=a;/*求和*/ } printf("%ld\n",s); }

10的阶乘,把乘数从1循环到10就行了. #include "stdio.h" void main() { long x=1; int i=1; for(i=1;i<=10;i++) { x*=i; } printf("%d\n",x); }

|递归函数求10 的阶乘#include<stdio.h> long int fun(int n)//递归函数 { if(n==1||n==0) return1; else return(n*fun(n-1)); } void main() { int n; printf("输入要求阶乘的数入太大的数,道理你应该知道呵呵!scanf("%d",&n); printf("%d的阶乘是%ld\n",n,fun(n));//调用函数 } 如果你只求10的阶乘 可以直接给n 赋值为10 不用输入

#include<stdio.h> void main() { int sum=1,i; for (i=1;i<=10;i++) { sum=sum*i; } printf("1到10的阶乘 为:%d\n",sum); } 希望可以帮到你

int result=1; for(int i=2;i<=10;i++) result*=i; printf("%d",result);

#includeint fun(int n){//定义函数求n的阶乘 if(n==0||n==1) return 1; else return n*fun(n-1);} int main(){ int i; for(i=1;i

#include <stdio.h> int fun(int n); int main() { int a=10; printf("%d",fun(a)); return 0; } int fun(int n) { if(n>2) return n*fun(n-1); else return n; }

#include &lt;stdio.h&gt; int a(int n){ if(n==1) { return 1; } else { return n*a(n-1); }}main(){ int rtn; rtn = a(10); printf("%d\n",rtn);}

# include <stdio.h> main() { long i,n=1; for(i=1;i<=10;++i) n*=i; printf("%ld\n",n); }

wlbk.net | gmcy.net | mtwm.net | tbyh.net | ymjm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com